CLICK HERE>>
WEGA-Experience Simulator This banner only works with MS Internet Explorer 4.0 or higher for Windows.
This banner requires flash 5.
Advertising Agency Hakuhodo Inc.
Creative Production TYO Productions Inc.
@ Hakuhodo i-studio Inc.
Client Sony Marketing (Japan) Inc.
@
Creative Director : Toshiya Fukuda
Director : Takayoshi Kishimoto
Art Director : Tsutomu Komatsuzaki, Shingo Ohno
Copy Writer : Ishii Hiroko
Designer : Yuji Suzuki, Yujiro Kaizawa, Mayumi Morinaga
Technical Director : Maki Sugihara, Yukio Sato, Tomoyuki Tada
Producer : Kenji Morimoto, Yutaka Sugiyama, Yoshio Ujiie
Advertiser's Supervisor : Chiaki Watanabe
Account Executive : Kuniyuki Marumo
Planner : Hiroaki Matsu, Yoshito Hatori, Eri Tagawa, Hideki Mori
Production Assistant : Shinji Onishi, Kiyoko Suzuki, Tomoko Toda