Threatened Species 02 This banner requires flash 5.
Advertising Agency Hakuhodo Inc.
Creative Production TYO Productions Inc.
@ Hakuhodo i-studio Inc.
Client World Wide Fund for Nature Japan
@
Creative Director : Toshiya Fukuda
Director : Toshiya Fukuda
Art Director : Yuji Suzuki
Copy Writer : Toshiya Fukuda
Designer : Yuji Suzuki, Yujiro Kaizawa, Mayumi Morinaga
Technical Director : Tsutomu Komatsuzaki, Yasuo Nihei, Tomoyuki Tada
Producer : Kenji Morimoto, Yutaka Sugiyama, Norihiko Takahiro
Advertiser's Supervisor : Keiichi Nakamura, Kazunori Kawasaki
Account Executive : Shinji Fukao
Planner : Takayoshi Kishimoto, Hiroaki Matsu, Yoshito Hatori, Eri Tagawa, Shingo Ohno, Hideki Mori
Production Assistant : Shinji Onishi, Kiyoko Suzuki, Tomoko Toda